Kodi Sjelljes

Kodi i Etikës është krijuar për të drejtuar etikën personale dhe profesionale të Shoqërisë Administruese. Ai përbëhet nga një set normash dhe rregullash që rregullojnë marrëdhëniet e përditshme të Shoqërisë Administruese. Ai është i zbatueshëm nga të gjithë punonjësit e Shoqërisë Administruese dhe pranë çdo filiali/dege/agjencie të saj. Veç kësaj, personat e tjerë që kryejnë shërbime për Shoqërinë Administruese i nënshtrohen Kodit të Etikës nëpërmjet kontratës apo marrëveshjes. Të gjithë kanë përgjegjësi për të kontribuar dhe për të ndihmuar në mbajtjen dhe ruajtjen e reputacionit të mirë të Shoqërisë për ndershmëri, përkushtim, korrektesë, paanshmëri, integritet.

Kodi i Etikës PDF

Shoqëria Administruese Albsig Invest

Open chat
Na kontaktoni!
Përshendetje!
Si mund t'ju ndihmojmë?