Kuadri Ligjor mbi Fondet e Pensionit Vullnetar

 • Ligji nr. 10 197, datë 10.12.2009 Për fondet e pensionit vullnetar. 

 • Manuali i Mbikëqyrjes me Bazë Rreziku të Fondeve Vullnetare të Pensionit nr. 146, datë 29.09.2016.

 • Rregullore nr. 1, datë 13.01.2011 “Për delegimin e funksioneve të shoqërisë administruese të fondeve të pensioneve”.

 • Rregullore nr. 1, datë 28.01.2010 “Për aktivet e lejuara, kufizimet dhe kufirin maksimal të investimit të fondit të pensionit”.

 • Rregullore nr. 2, datë 13.01.2011 “Për përmbajtjen e kontratës dhe të prospektit të fondit të pensionit”.

 • Rregullore nr. 18.1, datë 25.02.2010 Tarifat e licencimit dhe funksionimit të shoqërisë administruese, depozitarit dhe agjentit të fondeve të pension.

 • Rregullore nr. 25, datë 23.02.2011 Për raportimin në AMF të veprimtarisë së shoqërisë administruese të fondeve të pensionit.

 • Rregullore nr. 113, datë 18.11.2010 Për testimin e administratorëve të shoqërisë administruese të fondeve te pensioneve.

 • Rregullore nr. 125, datë 07.12.2010 “Për penalitetet e zbatuara në rastin e tërheqjes së parakohshme nga fondi i pensionit vullnetar”.

 • Rregullore nr. 126, datë 07.12.2010 Mbi mënyrat, kushtet dhe procedurat e pagesave të pensionit vullnetar.

 • Rregullore nr. 139, datë 26.09.2012 Për përllogaritjen e vlerës neto të aseteve të fondit të pensionit vullnetar dhe afatet e publikimit.

 • Rregullore nr.24, datë 23.02.2011 “Mbi ndarjen e veprimtarive të shoqërisë administruese të fondit të pensionit vullnetar”.