Kuadri Ligjor mbi Fondet e Pensionit Vullnetar

 • Ligji nr. 10 197, datë 10.12.2009, për Fondet e Pensionit Vullnetar.

 • Manuali i Mbikëqyrjes me Bazë Rreziku të Fondeve Vullnetare të Pensionit nr. 146, datë 29.09.2016.

 • Rregullore nr. 1, datë 13.01.2011, për delegimin e funksioneve të shoqërisë administruese të fondeve të pensioneve.

 • Rregullore nr. 1, datë 28.01.2010, për aktivet e lejuara, kufizimet dhe kufirin maksimal të investimit të fondit të pensionit.

 • Rregullore nr. 2, datë 13.01.2011, për përmbajtjen e kontratës dhe të prospektit të fondit të pensionit.

 • Rregullore nr. 18.1, datë 25.02.2010, për tarifat e licensimit dhe funksionimit të shoqërisë administruese, depozitarit dhe agjentit të fondeve të pensionit.

 • Rregullore nr. 25, datë 23.02.2011, për raportimin në AMF të veprimtarisë së shoqërisë administruese të fondeve të pensionit.

 • Rregullore nr. 113, datë 18.11.2010, për testimin e administratorëve të shoqërisë administruese të fondeve te pensioneve.

 • Rregullore nr. 125, datë 07.12.2010, për penalitetet e zbatuara në rastin e tërheqjes së parakohshme nga fondi i pensionit vullnetar.

 • Rregullore nr. 126, datë 07.12.2010, mbi mënyrat, kushtet dhe procedurat e pagesave të pensionit vullnetar.

 • Rregullore nr. 139, datë 26.09.2012, për përllogaritjen e vlerës neto të aseteve të fondit të pensionit vullnetar dhe afatet e publikimit.

 • Rregullore nr.24, datë 23.02.2011, mbi ndarjen e veprimtarive të shoqërisë administruese të fondit të pensionit vullnetar.