Performanca e Fondeve

Performanca e kaluar nuk duhet të përdoret si udhëzues për performancën në të ardhmen.
Emri Fondit Kodi Identifikimit Data e Fillimit të Fondit Monedha VNA Çmimi për Kuotë 5Y(%) 3Y(%) 2Y(%) 1Y(%)*** Rrezik Sintetik** Kohëzgjatja Efektive(vite)* Data e vlerësimit
Fondi Pensionit Vullnetar Albsig FP 4 04/02/2020 Lekë 8,143,694.55 1,001.2947 - - - - 1 - 01/04/2020
Fondi Investimit Albsig Standard FI-B5 14/02/2020 Lekë 11,534,964.63 994.3673 - - - - 2 1.89 01/04/2020
* Kohëzgjatja Efektive(vite) është një indikator i rrezikut nga normat e interesit të letrave me vlerës si obligacionet dhe bonot- shprehur në vite. Për fondet që investojnë vetëm në obligacione dhe bono paraqitet kohëzgjatja efektive mesatare e ponderuar e portofolit për të shfaqur ndjeshmërinë që ka fondi nga luhatjet e normave të interesit. Një Fond me një kohëzgjatje mesatare më të lartë do të jetë më i ndjeshëm në krahasim me një Fond me një kohëzgjatje më të vogël nga luhatjet e normave të interesit. 
** Rreziku sintetik përbën një vlerë nga 1 deri në 7 i cili tregon mbi rrezikun e fondeve( 1 nënkupton rrezikun më të ulët dhe 7 shkallë më të lartë të rrezikut). Fondi ALBSIG STANDARD ka një profil rreziku në nivelin 2, pra të ulët, por nuk do të thotë që investimi është pa rrezik. Kategoria 2 përbën një rrezik sintetik i cili llogaritet duke u bazuar në luhatshmërinë e Fondit. Për shkak se kjo kategori sintetike përdor të dhënat historike, treguesi sintetik mund të ndryshojë në të ardhmen por ky ndryshim parashikohet të jetë i rrallë.
*** 1(Y) shfaq normën e kthimit të 12 muajve të fundit nga data e vlerësimit , 2(Y) shfaq normën e kthimit për 2 vitet e fundit nga data e vlerësimit.3(Y) dhe 5(Y) ndjekin të njëjtën llogjikë.