Performanca e Fondeve

Performanca e kaluar nuk duhet të përdoret si  udhëzues për performancën në të ardhmen.

Emri Fondit Kodi Identifikimit SRRI Data e fillimit Monedha VNA Çmimi/kuote 5Y(%) 3Y(%) 2Y(%) 1Y(%) Datë Vlerësimi
Fondi Pensionit Vullnetar Albsig FP 4 1 04/02/2020 Lekë 301,860,013.68 1,064.8428 - - 2.43% 2.63% 06/12/2022
Fondi Investimit Albsig Standard FI-B5 2 14/02/2020 Lekë 200,053,142.59 967.9453 - - -1.54% -7.06% 06/12/2022
Emri Fondit Fondi Pensionit Vullnetar Albsig Fondi Investimit Albsig Standard
Kodi Identifikimit FP 4 FI-B5
Data e fillimit 04/02/2020 14/02/2020
Monedha Lekë Lekë
VNA 301,860,013.68 200,053,142.59
Çmimi/kuote 1,064.8428 967.9453
5Y(%) - -
3Y(%) - -
2Y(%) 2.43% -1.54%
1Y(%) 2.63% -7.06%
Kohëzgjatja efektive
Data 06/12/2022 06/12/2022

* SRRI është treguesi i riskut sintetik dhe i përfitimeve, i cili tregon mbi luhatshmërinë e normës së fitimit të fondit. Ai përbën një vlerë nga 1 deri në 7 (1 nënkupton rrezikun më të ulët dhe 7 shkalla më të lartë të rrezikut). Fondi ALBSIG STANDARD ka një profil rreziku në nivelin 2, pra të ulët, por nuk do të thotë që investimi  është pa rrezik. Kategoria 2 përbën një rrezik sintetik i cili llogaritet duke u bazuar në luhatshmërinë e normës së kthimit të Fondit. Për shkak se kjo kategori sintetike përdor të dhënat historike, treguesi sintetik mund të ndryshojë në të ardhmen por ky ndryshim parashikohet të jetë i rrallë.

** 1(Y) shfaq normën e kthimit vjetor të 12 muajve të fundit, 2(Y) shfaq normën e kthimit vjetor për 2 vitet e fundit, 3(Y) shfaq normën e kthimit vjetor të tre viteve të fundit, dhe 5(Y) shfaq normën e kthimit vjetor të pesë viteve të fundit. Normat e kthimit përditësohen çdo muaj. Tarifa e Administrimit është zbritur përpara llogaritjes së kthimit nga investimi.

Fondi Pensionit Vulnetar Albsig

Generated by wpDataTables

Fondi Investimit Albsig Standard

Generated by wpDataTables

 

Open chat
Na kontaktoni!
Mirë se vini në ALBIG INVEST!
Përshendetje!
Si mund t'ju ndihmojmë?