Performanca e Fondeve

Performanca e kaluar nuk duhet të përdoret si  udhëzues për performancën në të ardhmen.

Emri Fondit Kodi Identifikimit SRRI Data e fillimit Monedha VNA Çmimi/kuote 5Y(%) 3Y(%) 2Y(%) 1Y(%) Datë Vlerësimi
Fondi Pensionit Vullnetar Albsig FP 4 1 04/02/2020 Lekë 341,887,928.87 1,076.1550 - 2.406% 2.59% 2.99% 23/03/2023
Fondi Pensionit Vullnetar Smart Pension FP 5 1 12/01/2023 Lekë 8,918,266.93 1,004.7099 - - - - 23/03/2023
Fondi Investimit Albsig Standard FI-B5 2 14/02/2020 Lekë 212,849,772.24 1,015.0556 - 0.18% -0.04% -4.96% 23/03/2023
Emri Fondit Fondi Pensionit Vullnetar Albsig Fondi Investimit Albsig Standard Fondi Pensionit Vullnetar Smart Pension
Kodi Identifikimit FP 4 FI-B5 FP 5
Data e fillimit 04/02/2020 14/02/2020 12/01/2023
Monedha Lekë Lekë Lekë
VNA 341,887,928.87 212,849,772.24 8,918,266.93
Çmimi/kuote 1,076.1550 1,015.0556 1,004.7099
5Y(%) - - -
3Y(%) 2.406% 0.18% -
2Y(%) 2.59% -0.04% -
1Y(%) 2.99% -4.96% -
Kohëzgjatja efektive
Data 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023

* SRRI është treguesi i riskut sintetik dhe i përfitimeve, i cili tregon mbi luhatshmërinë e normës së fitimit të fondit. Ai përbën një vlerë nga 1 deri në 7 (1 nënkupton rrezikun më të ulët dhe 7 shkalla më të lartë të rrezikut). Fondi ALBSIG STANDARD ka një profil rreziku në nivelin 2, pra të ulët, por nuk do të thotë që investimi  është pa rrezik. Kategoria 2 përbën një rrezik sintetik i cili llogaritet duke u bazuar në luhatshmërinë e normës së kthimit të Fondit. Për shkak se kjo kategori sintetike përdor të dhënat historike, treguesi sintetik mund të ndryshojë në të ardhmen por ky ndryshim parashikohet të jetë i rrallë.

** 1(Y) shfaq normën e kthimit vjetor të 12 muajve të fundit, 2(Y) shfaq normën e kthimit vjetor për 2 vitet e fundit, 3(Y) shfaq normën e kthimit vjetor të tre viteve të fundit, dhe 5(Y) shfaq normën e kthimit vjetor të pesë viteve të fundit. Normat e kthimit përditësohen çdo muaj. Tarifa e Administrimit është zbritur përpara llogaritjes së kthimit nga investimi.

Fondi Pensionit Vullnetar Albsig

Generated by wpDataTables

Fondi i Pensionit Smart Pension

Generated by wpDataTables

 

Fondi Investimit Albsig Standard

Generated by wpDataTables

 

Open chat
Na kontaktoni!
Mirë se vini në ALBIG INVEST!
Përshendetje!
Si mund t'ju ndihmojmë?