Performanca e Fondeve

Performanca e kaluar nuk duhet të përdoret si  udhëzues për performancën në të ardhmen.

Emri Fondit Kodi Identifikimit SRRI Data e fillimit Monedha VNA Çmimi/kuote 5Y(%) 3Y(%) 2Y(%) 1Y(%) Kohëzgjatja efektive Data
Fondi Pensionit Vullnetar Albsig FP 4 1 04/02/2020 Lekë 50,525,879.75 1,017.6429 - - - - - 21/01/2021
Fondi Investimit Albsig Standard FI-B5 2 14/02/2020 Lekë 118,903,483.30 999.6218 - - - - 3.97 21/01/2021
Emri Fondit Fondi Pensionit Vullnetar Albsig Fondi Investimit Albsig Standard
Kodi Identifikimit FP 4 FI-B5
Data e fillimit 04/02/2020 14/02/2020
Monedha Lekë Lekë
VNA 50,525,879.75 118,903,483.30
Çmimi/kuote 1,017.6429 999.6218
5Y(%) - -
3Y(%) - -
2Y(%) - -
1Y(%) - -
Kohëzgjatja efektive - 3.97
Data 21/01/2021 21/01/2021

* Kohëzgjatja Efektive (vite) është një indikator i rrezikut nga normat e interesit të letrave me vlerë si obligacionet dhe bonot- shprehur në vite. Për fondet që investojnë vetëm në obligacione dhe bono paraqitet kohëzgjtja efektive mesatare e ponderuar e portofolit për të shfaqur ndjeshmërinë që ka fondi nga luhatjet e normave të interesit. Një Fond me një kohëzgjatje mesatare më të lartë do të jetë më i ndjeshëm në krahasim me një Fond me një kohëzgjatje më të vogël nga luhatjet e normave të interesit.   

** SRRI është treguesi i riskut sintetik dhe i përfitimeve, i cili tregon mbi luhatshmërinë e normës së fitimit të fondit. Ai përbën një vlerë nga 1 deri në 7 (1 nënkupton rrezikun më të ulët dhe 7 shkalla më të lartë të rrezikut). Fondi ALBSIG STANDARD ka një profil rreziku në nivelin 2, pra të ulët, por nuk do të thotë që investimi  është pa rrezik. Kategoria 2 përbën një rrezik sintetik i cili llogaritet duke u bazuar në luhatshmërinë e normës së kthimit të Fondit. Për shkak se kjo kategori sintetike përdor të dhënat historike, treguesi sintetik mund të ndryshojë në të ardhmen por ky ndryshim parashikohet të jetë i rrallë.

*** 1(Y) shfaq normën e kthimit të 12 muajve të fundit nga data e vlerësimit , 2(Y) shfaq normën e kthimit për 2 vitet e fundit nga data e vlerësimit. 3(Y) dhe 5(Y) ndjekin të njëjtën llogjikë.

Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables