Performanca e Fondeve

Performanca e kaluar nuk duhet të përdoret si  udhëzues për performancën në të ardhmen.

Emri Fondit Kodi Identifikimit SRRI Data e fillimit Monedha VNA Çmimi/kuote 5Y(%) 3Y(%) 2Y(%) 1Y(%) Datë Vlerësimi
Fondi Pensionit Vullnetar Albsig FP 4 1 04/02/2020 Lekë 421,897,079.04 1,096.7926 - 2.74% 3.00% 3.53% 27.09.2023
Fondi Pensionit Vullnetar Smart Pension FP 5 1 12/01/2023 Lekë 12,472,048.74 1,030.7662 - - - - 27.09.2023
Fondi Investimit Albsig Standard FI-B5 2 14/02/2020 Lekë 248,345,951.22 1,046.5102 - 1.62% 0.72% 2.91% 27.09.2023
Emri Fondit Fondi Pensionit Vullnetar Albsig Fondi Investimit Albsig Standard Fondi Pensionit Vullnetar Smart Pension
Kodi Identifikimit FP 4 FI-B5 FP 5
Data e fillimit 04/02/2020 14/02/2020 12/01/2023
Monedha Lekë Lekë Lekë
VNA 421,897,079.04 248,345,951.22 12,472,048.74
Çmimi/kuote 1,096.7926 1,046.5102 1,030.7662
5Y(%) - - -
3Y(%) 2.74% 1.62% -
2Y(%) 3.00% 0.72% -
1Y(%) 3.53% 2.91% -
Kohëzgjatja efektive
Data 27.09.2023 27.09.2023 27.09.2023

* SRRI është treguesi i riskut sintetik dhe i përfitimeve, i cili tregon mbi luhatshmërinë e normës së fitimit të fondit. Ai përbën një vlerë nga 1 deri në 7 (1 nënkupton rrezikun më të ulët dhe 7 shkalla më të lartë të rrezikut). Fondi ALBSIG STANDARD ka një profil rreziku në nivelin 2, pra të ulët, por nuk do të thotë që investimi  është pa rrezik. Kategoria 2 përbën një rrezik sintetik i cili llogaritet duke u bazuar në luhatshmërinë e normës së kthimit të Fondit. Për shkak se kjo kategori sintetike përdor të dhënat historike, treguesi sintetik mund të ndryshojë në të ardhmen por ky ndryshim parashikohet të jetë i rrallë.

** 1(Y) shfaq normën e kthimit vjetor të 12 muajve të fundit, 2(Y) shfaq normën e kthimit vjetor për 2 vitet e fundit, 3(Y) shfaq normën e kthimit vjetor të tre viteve të fundit, dhe 5(Y) shfaq normën e kthimit vjetor të pesë viteve të fundit. Normat e kthimit përditësohen çdo muaj. Tarifa e Administrimit është zbritur përpara llogaritjes së kthimit nga investimi.

Fondi Pensionit Vullnetar Albsig

Generated by wpDataTables

Fondi i Pensionit Smart Pension

Generated by wpDataTables

 

Fondi Investimit Albsig Standard

Generated by wpDataTables

 

Open chat
Na kontaktoni!
Mirë se vini në ALBIG INVEST!
Përshendetje!
Si mund t'ju ndihmojmë?