Kuadri Ligjor mbi Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive

 • Ligji nr. 10 198, datë 10.12.2009 Për sipërmarrjet e investimeve kolektive.

 • Ligji nr. 36, datë 31.03.2016 Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 10198, datë 10.12.2009, “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive.

 • Rregullore nr. 21, datë 06.02.2018 “Për administrimin e likuiditetit për fondin e investimeve”.

 • Rregullore nr. 50, datë 21.03.2012 Mbi rrethanat e veçanta për pagesën në tituj të kuotave të fondit të investimit.

 • Rregullore nr. 57, datë 29.03.2018 “Mbi transaksionet me palët e lidhura dheapo palët që i përkasin të njëjtit grup financiar”.

 • Rregullore nr. 68, datë 26.05.2011 Për dhënien e licencës, veprimtarinë tregtare, ofertën publike dhe kërkesat e raportimit.

 • Rregullore nr. 69, datë 26.05.2011 Për autorizimin e individëve për shitjen e kuotaveaksioneve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive.

 • Rregullore nr. 77, datë 29.06.2011 Mbi përcaktimin e vlerës së aseteve të sipermarrjeve të investimit kolektiv dhe llogaritjen e vlerës neto.

 • Rregullore nr. 78, datë 29.06.2011 Mbi përmbajtjen e rregjistrit të sipërmarrjeve të investimeve kolektive.

 • Rregullore nr. 89, datë 27.06.2016 Për kriteret dhe kërkesat për miratimin e shoqërisë audituese të shoqërive administruese të sipërmarrjeve të investimeve.

 • Rregullore nr. 96, datë 25.06.2014 Për formën, llogaritjen dhe shumën e kapitalit që duhet të ketë detyrimisht shoqëria administruese e sipërmarrjeve.

 • Rregullore nr. 97, datë 25.06.2014 Për informacionin kryesor që duhet t’i vihet në dipozicion investitorit të skemave të investimeve kolektive.

 • Rregullore nr. 110, datë 19.07.2016 Për administrimin e riskut të shoqërisë administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive.

 • Rregullore nr. 124, datë 21.06.2019 “Për disa kërkesa shtesë për aksionarët themelues, aksionarët ndikues si dhe anëtarin ekzekutiv të këshillit.

 • Rregullore nr. 127, datë 06.10.2011 Mbi përmbajtjen e detyrueshme, afatet dhe formën e raporteve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive.

 • Rregullore nr. 128, datë 06.10.2011 Mbi procedurat dhe kërkesat shtesë për licencimin e depozitarit të sipërmarrjeve të investimeve kolektive.

 • Rregullore nr. 129, datë 06.10.2011 Mbi procedurat, kostot dhe afatet kohore për mbylljen e fondeve të investimeve.

 • Rregullore nr. 130, datë 06.10.2011 Për regjistrin e investitorëve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive.

 • Rregullore nr. 131, datë 06.10.2011 Mbi kodin e sjelljes të shoqërisë administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive.

 • Rregullore nr. 154, datë 29.09.2016 Mbi pezullimin e shitjes dhe shlyerjes së kuotave në Fondet e Investimeve.