Kuadri Ligjor mbi Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive

 • Ligji nr. 10 198, datë 10.12.2009, për sipërmarrjet e investimeve kolektive.

 • Ligji nr. 36, datë 31.03.2016, për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 10198, datë 10.12.2009, për sipërmarrjet e investimeve kolektive.

 • Rregullore nr. 21, datë 06.02.2018, për administrimin e likuiditetit për fondin e investimeve.

 • Rregullore nr. 50, datë 21.03.2012, mbi rrethanat e veçanta për pagesën në tituj të kuotave të fondit të investimit.

 • Rregullore nr. 57, datë 29.03.2018, mbi transaksionet me palët e lidhura dhe/apo palët që i përkasin të njëjtit grup financiar.

 • Rregullore nr. 68, datë 26.05.2011, për dhënien e licencës, veprimtarinë tregtare, ofertën publike dhe kërkesat e raportimit.

 • Rregullore nr. 69, datë 26.05.2011, për autorizimin e individëve për shitjen e kuotave, aksioneve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive.

 • Rregullore nr. 77, datë 29.06.2011, mbi përcaktimin e vlerës së aseteve të sipërmarrjeve të investimit kolektiv dhe llogaritjen e vlerës neto.

 • Rregullore nr. 78, datë 29.06.2011, mbi përmbajtjen e rregjistrit të sipërmarrjeve të investimeve kolektive.

 • Rregullore nr. 89, datë 27.06.2016, për kriteret dhe kërkesat për miratimin e shoqërisë audituese të shoqërive administruese të sipërmarrjeve të investimeve.

 • Rregullore nr. 96, datë 25.06.2014, për formën, llogaritjen dhe shumën e kapitalit që duhet të ketë detyrimisht shoqëria administruese e sipërmarrjeve.

 • Rregullore nr. 97, datë 25.06.2014, për informacionin kryesor që duhet t’i vihet në dipozicion investitorit të skemave të investimeve kolektive.

 • Rregullore nr. 110, datë 19.07.2016, për administrimin e riskut të shoqërisë administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive.

 • Rregullore nr. 124, datë 21.06.2019, për disa kërkesa shtesë për aksionarët themelues, aksionarët ndikues si dhe anëtarin ekzekutiv të këshillit.

 • Rregullore nr. 127, datë 06.10.2011, mbi përmbajtjen e detyrueshme, afatet dhe formën e raporteve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive.

 • Rregullore nr. 128, datë 06.10.2011, mbi procedurat dhe kërkesat shtesë për licencimin e depozitarit të sipërmarrjeve të investimeve kolektive.

 • Rregullore nr. 129, datë 06.10.2011, mbi procedurat, kostot dhe afatet kohore për mbylljen e fondeve të investimeve.

 • Rregullore nr. 130, datë 06.10.2011, për regjistrin e investitorëve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive.

 • Rregullore nr. 131, datë 06.10.2011, mbi kodin e sjelljes të shoqërisë administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive.

 • Rregullore nr. 154, datë 29.09.2016, mbi pezullimin e shitjes dhe shlyerjes së kuotave në Fondet e Investimeve.