Misioni & Vizioni

Misioni

 

Ofrimi i alternativave të përshtatshme për investitorët, ku çdokush të mund të gjejë mënyrën e duhur të investimit, duke u mbështetur në:

  • Informimi dhe edukimi i investitorëve mbi investimin në fonde pensioni dhe fonde investimi;

  • Këshillimi i klientëve dhe orientimi i tyre drejt vendimmarrjes së duhur të investimit;

  • Menaxhim cilësor të aseteve me qëllim kthime të kënaqshme nga investimi;

  • Qeverisje të mirë të korporatës dhe transparencë maksimale për investitorët;

  • Krijimi i alternativave të ndryshme investimi me qëllim që çdo investitor të mund të gjejë mundësinë e kërkuar të investimit.

Vizioni

 

Albsig Invest Sh.a synon dhënien e alternativave më të mira dhe të sigurta të investimit në tregun e kapitalit në Shqipëri.

Misioni

 

Ofrimi i alternativave të përshtatshme për investitorët, ku çdokush të mund të gjejë mënyrën e duhur të investimit, duke u mbështetur në:

  • Informimi dhe edukimi i investitorëve mbi investimin në fonde pensioni dhe fonde investimi;

  • Këshillimi i klientëve dhe orientimi i tyre drejt vendimmarrjes së duhur të investimit;

  • Menaxhim cilësor të aseteve me qëllim kthime të kënaqshme nga investimi;

  • Qeverisje të mirë të korporatës dhe transparencë maksimale për investitorët;

  • Krijimi i alternativave të ndryshme investimi me qëllim që çdo investitor të mund të gjejë mundësinë e kërkuar të investimit.

Vizioni

 

Albsig Invest Sh.a synon dhënien e alternativave më të mira dhe të sigurta të investimit në tregun e kapitalit në Shqipëri.